TRANG ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN VĂN BẰNG DÀNH CHO ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI NHẬT BẢN

Thông báo - Hướng dẫn
Các bước để đăng ký:

  • Bước 1: Đăng ký mở tài khoản bằng cách nhấn vào "Đăng ký mở tài khoản".
  • Bước 2: Nhập địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ: nguyen@gmail.com) và mật khẩu mà bạn vừa đăng ký trong phần Đăng ký mở tài khoản rồi nhấn nút "Đăng nhập".
  • Bước 3: Kê khai thông tin và gửi hồ sơ theo hướng dẫn.
  • Bước 4: In Phiếu Đăng ký sau khi kê khai và gửi tới CIEC.


Địa chỉ Email:
Mật khẩu:
Trang chủ | Liên hệ
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Development - Ministry of Education and Training